وب سایت Geoworld به درخواست شرکت آرین خاک ایرانیان جهت بازرگانی خارجی این شرکت طراحی گردیده است.