ژئوتکستایل ایرانیان در ضمینه تولید ورق های ژئوتکستایل و ژئوممبران و ژئوگرید فعالیت می کند.