شرکت Biocells Pharmaceutical Inc در ضمینه تولید دارو فعالیت دارد.